Q: เปิดรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ตในวันใด
A:
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม 2565 ถึง 11 สิงหาคม 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ เว็บไซต์ http://dnp.jobthaigov.com หัวข้อ “รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ (11 สายงาน)”
Q: ผู้สมัครที่กรอกใบสมัครสอบผิดพลาดในกรณีดังต่อไปนี้ คำนำหน้า หรือ ชื่อ - นามสกุล ต้องดำเนินการอย่างไร
A:
ท่านสามารถเขียนคำร้องขอแก้ไขข้อมูล (ดาวน์โหลดใบคำร้อง คลิกที่นี่) พร้อมแนบหลักฐานประกอบ ดังต่อไปนี้
1) ใบสมัครที่พิมพ์จากระบบฯ จำนวน 1 ฉบับ
2) สำเนาหลักฐานการชำระเงินค่าสมัครสอบฯ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ
3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ
โดยติดต่อขอยื่นแบบคำร้อง มาที่
ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
ที่อยู่ : เลขที่ 61 ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์: 0-2579-8607,0-2561-0777 ต่อ 1155
โทรสาร: 0-2579-8607
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : sanha.dnp@gmail.com
ภายในวันสุดท้ายของการชำระเงินค่าสมัครสอบ
คือ วันที่ 12 สิงหาคม 2565
Q: กรณีที่ผู้สมัครกรอกข้อมูลอื่นผิด สามารถยื่นคำร้องขอแก้ไขได้หรือไม่
A:
หากท่านทำการกรอกข้อมูลอื่น ๆ ผิด ไม่ต้องยื่นคำร้องแก้ไขข้อมูล แต่ให้นำเอกสารที่ถูกต้อง ไปยื่นให้กับเจ้าหน้าที่ ในวันสอบข้อเขียน
Q: กรณีที่ผู้สมัครกรอกเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนผิด สามารถยื่นคำร้องขอแก้ไขได้หรือไม่
A:
ในกรณีที่กรอกเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนผิดพลาด จะไม่มีการแก้ไขไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม ดังนั้นให้ผู้สมัคร ตรวจทานข้อมูลให้ถูกต้อง ก่อนส่งใบสมัคร
Q: หากมีการเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล หลังจากที่ได้สมัครสอบไปแล้วจะยื่นคำร้องขอแก้ไขได้หรือไม่
A:
ในกรณีที่มีการเปลี่ยนคำนำหน้านาม ชื่อ หรือนามสกุล หลังจากที่ได้สมัครสอบไปแล้ว ไม่ต้องยื่นคำร้องขอแก้ไข ทั้งนี้ในวันเข้าสอบ หรือในกรณีที่มีการติดต่อเกี่ยวกับการสอบ จะต้องนำหลักฐานพร้อมสำเนา การเปลี่ยนคำนำหน้านาม ชื่อ หรือนามสกุลมาแสดงพร้อมบัตรประจำตัวประชาชน
Q: เปิดรับชำระเงินถึงเมื่อไร
A:
ชำระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบได้ ตั้งแต่วันที่ ตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 12 สิงหาคม 2565 โดยสามารถชำระได้ 4 ช่องทาง ดังต่อไปนี้
1) การชำระทางเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ
โดยสามารถชำระเงินได้ ตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม 2565 - 12 สิงหาคม 2565 ภายในเวลาทำการของธนาคาร และให้เก็บหลักฐานการจ่ายค่าธรรมเนียมการสมัครสอบไว้ด้วย ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบต้องตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในหลักฐานการชำระเงิน หากพบว่าไม่ถูกต้องให้รีบติดต่อธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาที่ชำระเงิน ภายใน 24 ชั่วโมง หลังจากที่ชำระเงินแล้ว
2) การชำระเงินทางแอปพลิเคชั่น Krungthai NEXT
ให้ผู้สมัครเปิดแอปพลิเคชั่น และเข้าสู่ระบบ “จ่ายเงิน” จากนั้นค้นหารายการโดยระบุ “9068” โดยตรวจสอบชื่อ “กรมอุทยานแห่งชาติฯ สอบแข่งขัน” และใส่หมายเลขอ้างอิง Ref 1 : เลขชำระเงิน 10 หลัก และ Ref 2 : เลขประจำตัวประชาชน จากนั้นใส่จำนวนค่าธรรมเนียมการสอบ และใส่รหัสยืนยันการชำระเงินของท่าน และกดเสร็จสิ้น โดยสามารถชำระเงินได้ ตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม 2565 - 12 สิงหาคม 2565 ระหว่างเวลา 00.01- 22.00 น. และให้เก็บหลักฐานการชำระเงิน (Slip) ไว้เป็นหลักฐานด้วย
3) การชำระเงินผ่านตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
ผู้สมัครสอบต้องมีบัตร ATM ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (ต้องเป็นชื่อของผู้สมัครสอบเท่านั้น) สามารถเลือกชำระเงินโดยนำแบบฟอร์มการชำระเงิน ไปทำรายการชำระเงินผ่านเครื่อง ATM ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โดยเลือกประเภทบริการ “บริการอื่นๆ” เลือก “ชำระค่าบริการ/เติมเงินมือถือ” และเลือก “สาธารณูปโภค/อื่นๆ” ใส่รหัส Company Code คือ 9068 จากนั้นใส่หมายเลขอ้างอิง Ref 1 : เลขชำระเงิน 10 หลัก และ Ref 2 : เลขประจำตัวประชาชน ใส่จำนวนเงินเฉพาะค่าธรรมเนียมการสอบ จำนวน 400 บาท (ระบบจะทำการหักค่าธรรมเนียมธนาคาร จำนวน 30 บาท) โดยสามารถชำระเงินได้ ตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม 2565 - 12 สิงหาคม 2565 ระหว่างเวลา 00.01- 22.00 น. และให้เก็บหลักฐานการชำระเงิน (Slip) ไว้เป็นหลักฐานด้วย
4) การชำระเงินผ่านแอปพลิเคชั่น เป๋าตัง
ผู้สมัครที่ได้ลงทะเบียนขอใช้บริการแอปพลิเคชั่น “เป๋าตัง” แล้ว สามารถนำ QR Code ไปทำรายการผ่าน แอปพลิเคชั่น “เป๋าตัง” โดยสามารถชำระเงินได้ ตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม 2565 - 12 สิงหาคม 2565 ระหว่างเวลา 00.01- 22.00 น. และให้เก็บหลักฐานการชำระเงิน (Slip) ไว้เป็นหลักฐานด้วย
การรับสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์ เมื่อชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ สามารถชำระเงินค่าธรรมเนียมสมัครสอบในวันสุดท้าย คือวันที่ 12 สิงหาคม 2565
Q: ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเท่าไร
A:
ค่าสมัครสอบ / ค่าธรรมเนียมธนาคาร
ค่าสมัครสอบ 400 บาท/ค่าธรรมเนียมธนาคาร 30 บาท
โดยค่าธรรมเนียมจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
Q: สามารถพิมพ์ใบสมัครได้เมื่อไร
A:
ผู้สมัครสอบที่ชำระค่าธรรมเนียมสอบแล้ว จะได้รับเลขประจำตัวสอบ โดยจะกำหนดเลขประจำตัวสอบตามลำดับของการชำระค่าธรรมเนียมสอบ และสามารถเข้าไปพิมพ์ใบสมัครที่มีเลขประจำตัวสอบ ตั้งแต่ วันที่ 30 สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป ทางเว็บไซต์ http://dnp.jobthaigov.com หัวข้อ “พิมพ์ใบสมัครและเลขประจำตัวสอบ”
Q: ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบเมื่อใด
A:
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชจะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบให้ทราบ ในวันที่ 30 สิงหาคม 2565 ทางเว็บไซต์ http://dnp.jobthaigov.com หรือเว็บไซต์ส่วนการเจ้าหน้าที่ สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช http://portal.dnp.go.th/p/personnal
Q: หากต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่ง คุณสมบัติผู้สมัครสอบ วุฒิการศึกษา กำหนดการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และอื่น ๆ สามารถติดต่อได้ที่ใด
A:
ผู้สมัครสามารถติดต่อได้ที่ ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง ส่วนการเจ้าหน้าที่ สำนักงานบริหารกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โทรศัพท์ : 0-2579-8607,0-2561-0777 ต่อ 1155 โทรสาร : 0-2579-8607 ในวันและเวลาราชการ เวลา 8.30-16.30 น. LineID : @969fhhtv
Q: หากต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้งานระบบรับสมัครสอบ เช่น การส่งใบสมัคร การพิมพ์ใบสมัคร หรือการค้นหาใบสมัคร สามารถติดต่อได้ที่ใด
A:
ผู้สมัครสามารถติดต่อได้ที่ Call Center โทร. 0-2697-0999 กด 0 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น.